Texas Aerial Photographs (5/153)

< Prev Next >
aerial photograph of the Houston Medical Center, Houston, Texas
aerial photograph of the Houston Medical Center, Houston, Texas