satellite image of Salton Sea, Imperial Valley, Calexico, Mexicali, , US Mexico border

satellite image of Salton Sea, Imperial Valley, Calexico, Mexicali, , US Mexico border
satellite image of Salton Sea, Imperial Valley, Calexico, Mexicali, , US Mexico border